Funding-2014-15 - Pie Chart (2)ככל ששותף גדלה, כך גם מקורות המימון. כיום הכנסותיה של שותף מגוונים ומגיעים מ: תשלומי משתתפים, תורמים פרטיים בארץ ובחו"ל, עסקים מקומיים, תמיכה ממשלתית וקרנות בארץ ובחו"ל.